Aviso legal

INSTAL·LACIONS ITCHART, S.L., responsable del lloc web, d’ara endavant RESPONSABLE, posa a disposició dels usuaris el present document, amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades en la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), BOE Nº 166, així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte a quines són les condicions d’ús.

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a la observança i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fora d’aplicació.

INSTAL·LACIONS ITCHART, S.L. es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que hi hagi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com suficient amb la publicació al lloc web de INSTAL·LACIONS ITCHART, S.L .

  1. DADES IDENTIFICATIVES

Nom de domini: www.itchart.net

Nom comercial: INSTAL·LACIONS Itchart

Denominació social: INSTAL·LACIONS Itchart S.L.

NIF: B62743612

Domicili social: C / Picasso, 17, – 08340 Vilassar de Mar (Barcelona)

Telèfon: 937540184

e-mail: instal@itchart.net

Inscrita en el Registre (Mercantil / Públic): Tom: 34168; Foli: 0116; Full: 243.665

  1. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i / o gràfics, són propietat del RESPONSABLE o, si és el cas, disposa de llicència o autorització expressa per part de els autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits en els registres públics corresponents.

Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de l’autorització escrita prèvia per part del RESPONSABLE. Qualsevol ús no autoritzat prèviament es considera un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

Els dissenys, logotips, text i / o gràfics aliens al RESPONSABLE i que poguessin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar respecte a aquests. El RESPONSABLE autoritza expressament a que tercers puguin redirigir directament als continguts concrets del lloc web, i en tot cas redirigir al lloc web principal de www.itchart.net.

El RESPONSABLE reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial, no implicant el seu sol esment o aparició en el lloc web l’existència de drets o responsabilitat alguna sobre els mateixos, com tampoc respatller, patrocini o recomanació per part del mateix.

Per realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho a través del correu electrònic instal@itchart.net.

 

3. EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITATS

El RESPONSABLE s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè a aquest.

Obligacions de l’usuari

Per l’ús del lloc web, l’usuari manifesta que té més de divuit anys. Per fer ús del Lloc web els menors d’edat han d’obtenir prèviament permís dels seus pares, tutors o representants legals, que seran considerats responsables de tots els actes realitzats pels menors al seu càrrec. L’usuari s’obliga, amb caràcter general, a utilitzar el Lloc Web i els serveis vinculats al mateix, de forma diligent, de conformitat amb la llei, la moral, l’ordre públic i el disposat en aquestes condicions generals i en les particulars que siguin d’aplicació, i, així mateix, abstenir-se de utilitzar-los en qualsevol forma que pugui impedir el normal funcionament i gaudi per part dels usuaris del lloc web i dels serveis vinculats al mateix, o que pogués lesionar o causar danys als béns i drets dels titulars del Lloc Web, dels seus proveïdors, usuaris o, en general, de qualsevol tercer. L’usuari, en la utilització del Lloc Web i dels serveis vinculats al mateix, s’obliga a: 1. No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el Lloc Web o a través de qualsevol dels serveis vinculats al mateix, cap programa d’ordinador, dada, virus, codi, o qualsevol altre instrument o dispositiu electrònic que sigui susceptible de causar danys en el Lloc Web, en qualsevol dels serveis vinculats al mateix o en qualssevol equips, sistemes o xarxes de les titulars del Lloc Web, de qualsevol usuari, dels seus proveïdors o en general de qualsevol tercer, o que d’altra forma sigui capaç de causar qualsevol tipus d’alteració o impedir el normal funcionament del mateix. 2. No utilitzar identitats falses, ni suplantar la identitat d’altres en la utilització del lloc web o de qualsevol dels serveis vinculats a aquest. 3. No destruir, alterar, inutilitzar o danyar les dades, informacions, programes o documents electrònics dels titulars del Lloc web, dels seus proveïdors o de tercers. 4. No introduir, o difondre qualsevol informació que fora difamatòria, injuriosa, obscena, amenaçadora, xenòfoba, inciti a la violència, que inciti a la discriminació per raons de sexe, raça, ideologia o religió o que de qualsevol forma atempti contra la moral, l’ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l’honor, la intimitat o la imatge de tercers i, en general, la normativa vigent. En el cas que qualsevol usuari consideri que existeixen fets o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut i / o de la realització de qualsevol activitat en el Lloc Web o accessibles a través del mateix, haurà d’enviar una notificació a lastitulares del lloc web dirigint un correu electrònic a instal@itchart.net

 

Política d’enllaços

Des del lloc web, és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que el RESPONSABLE no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers en els seus respectius llocs web, no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. en tot cas, procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a dit lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

El RESPONSABLE no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent en la pàgina web de l’RESPONSABLE. No obstant això, i en compliment del que disposen els articles 11 i 16 de la LSSICE, es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, col·laborant de forma activa en la retirada o, si escau, bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, els drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que existeix en el lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega ho faci saber de forma immediata a l’administrador del lloc web.

Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, pot garantir-ne el correcte funcionament els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. No obstant això, el RESPONSABLE no descarta la possibilitat que existeixin certs errors de programació, o que esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés a la pàgina web.

 

Adreces IP

Els servidors del lloc web podran detectar de manera automàtica l’adreça IP i el nom de domini utilitzats per l’usuari. Una adreça IP és un nombre assignat automàticament a un ordinador quan aquest es connecta a Internet. Tota aquesta informació és registrada en un fitxer de activitat del servidor degudament inscrit que permet el posterior processament de les dades amb el tal d’obtenir mesures únicament estadístiques que permetin conèixer el nombre d’impressions de pàgines, el nombre de visites realitzades als servidors web, l’ordre de visites, el punt d’accés, etc.

  1. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà d’aplicació la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals més propers a Vilassar de Mar.